Yleiset sopimusehdot

Marknad.fi tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja verkkokaupan perustamista ja ylläpitoa varten, mukaan lukien web-suunnittelu, kaupankäyntialusta, online-markkinointi, myytyjen ja palautettujen tuotteiden käsittely sekä luovat palvelut. Kaikkiin Marknad.fi:n tarjoamiin palveluihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja. 

1. PALVELU

Palvelun laajuudesta ja sisällöstä sekä hinnasta sovitaan erikseen jokaista Marknad.fi:n tarjoamaa palvelua koskien kirjallisesti asiakkaan ja Marknad.fi:n välillä (esim. palvelusopimuksella tai sähköpostitse). 

Asiakkaan tulee antaa Marknad.fi:lle tiedoksi kaikki sellaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa palvelun suorittamiseen Marknad.fi:n pyynnöstä. 

Marknad.fi vastaa siitä, että palvelut hoidetaan palvelun edellyttämällä ammattitaidolla sovittua aikataulua sekä muita sovittuja ehtoja noudattaen. 

Marknad.fi käyttää ainoastaan soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen omaavia henkilöitä palvelujensa tuottamisessa.

2. HINTA 

Marknad.fi:n hinta määräytyy hinnaston sekä asiakkaan ja Marknad.fi:n välisen sopimuksen perusteella. 

Marknad.fi pidättää oikeuden päivittää sovittuja hintoja ilmoittamalla siitä 30 päivää ennen kuin päivitetyt hinnat tulevat voimaan.

Marknad.fi:n suorittaessa asiakkaan pyynnöstä tai hyväksynnällä alkuperäisen palvelun piiriin kuulumattomia tai sen ulkopuolisia palveluja, määräytyy hinta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Marknad.fi:n sellaisesta palvelusta, jonka lopullinen hinta ei ole tiedossa, sovittaessa antama arvio palvelun lopullisesta hinnasta ei rajoita Marknad.fi:n oikeutta laskuttaa arvion ylittävää palkkiota. Marknad.fi:n tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa asiakkaalle etukäteen, mikäli hinta-arvio olennaisesti ylittyy.

3. LASKUTUS

Jollei erikseen muuta sovita, laskutetaan kunakin kalenterikuukautena suoritettu palvelu kyseisen kalenterikuukauden päätyttyä (kuukausilaskutus). 

Maksuehto on 14 pv netto. Marknad.fi lisää laskuun kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron.

Marknad.fi:llä on oikeus keskeyttää palvelu, jos laskun maksu viivästyy yli 14 päivää eräpäivästä laskettuna. Toimeksiannon keskeyttäminen ei vaikuta Marknad.fi:n oikeuteen saada sovittu hinta ennen palvelun keskeyttämistä suoritetuista palveluista.  

Marknad.fi:llä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon laskun eräpäivästä lähtien. 

4. KULUT

Hinta ei sisällä toimeksiannon suorittamiseen liittyviä kuluja, kuten esimerkiksi toimitus- ja postikuluja, kopiointikuluja tai muita vastaavia kuluja. Marknad.fi ilmoittaa asiakkaalle aina vähäistä suuremmista kuluista etukäteen. Palveluun liittyvät kulut laskutetaan kuukausittain, elleivät osapuolet ole muuta erikseen sopineet.     

5. SALASSAPITO

Marknad.fi noudattaa toiminnassaan ehdotonta salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta, joka koskee kaikkea asiakkaalta saatua ja muuta palveluun liittyvää tietoa, kuten aineistoja, kirjeenvaihtoa, henkilötietoja, liikesalaisuuksia ja muuta asiakkaiseen tai asiakkaan liiketoimintaan tai tämän asiakkaisiin liittyvää tietoa, ja sitoutuu olemaan käyttämättä niitä muuhun tarkoitukseen kuin toimeksiannon suorittamiseen. 

6. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta Marknad.fi:n sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta, jos vahinko johtuu Marknad.fi:n huolimattomuudesta tai vahinko on tahallisesti aiheutettu. Marknad.fi:n korvausvelvollisuus välillisestä vahingosta rajoittuu sen palvelun hintaan, jonka yhteydessä vahinko on aiheutunut.

7. YLIVOIMANEN ESTE

Marknad.fi ja asiakas vapautetaan vastuusta siltä osin kuin velvollisuuksien täyttämisen on estänyt ylivoimainen este, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja jota osapuoli ei ole voinut odottaa. Osapuolen on kuitenkin täytettävä velvollisuutensa välittömästi, kun ylivoimainen este on poistunut tai päättynyt.   

8. VOIMASSAOLO 

Nämä sopimusehdot sitovat Marknad.fi:tä ja asiakasta kunnes kumpikin osapuoli on täyttänyt osapuolten välisestä sopimussuhteesta johtuvat velvollisuutensa, lukuun ottamatta kohtien 5, 6 ja 10 määräyksiä, jotka jatkuvat voimassa olevina sopimussuhteen päättymisestä huolimatta.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu 30 päivän irtisanomisajalla. Jos irtisanominen koskee kuukausihinnoiteltua palvelua, palvelu päättyy seuraavan kalenterikuun lopussa. 

Jos asiakas peruuttaa tilaamansa palvelun tai hyväksymänsä tarjouksen ennen kuin Marknad.fi on suorittanut toimeksiannon kokonaisuudessaan, on Marknad.fi oikeutettu sovittuun hintaan työstä, joka on suoritettu ennen kuin Marknad.fi sai tiedon peruuttamisesta, sekä korvaukseen palveluun liittyvistä kuluista. Mikäli palvelu on ollut kiinteähintainen, laskutetaan suoritettu työ suhteessa koko työn määrään.

Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimussuhteen välittömästi, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä sopijapuoli ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta on tehtävä kirjallisesti.

9. MUUT EHDOT

Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

Marknad.fi:n palvelun aikana asiakkaalle laatimat suunnitelmat ja muut materiaalit on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan käyttöön. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, ei asiakkaalla ole oikeutta lähettää niitä kolmannelle, julkaista niitä tai muutoin saattaa niitä kolmansien tietoon tai käyttöön. 

Osapuolet sitoutuvat sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä olemaan rekrytoimatta toistensa työntekijöitä työhön tai muuhun toimeen ilman toisen osapuolen suostumusta.

10. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

Asiakkaan Marknad.fi:lle tilaamasta palvelusta johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvotteluissa onnistuta, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti Turku. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. 

Marknad.fi:n ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Pin It on Pinterest