Allmänna avtalsvillkor

Marknad.fi erbjuder ett fullständigt paket av tjänster för skapandet och upprätthållandet av en elektronisk handelsplats, inklusive webbdesign, plattform för handelsplatsen,  online marknadsföring, hantering av sålda och returnerade varor samt kreativa tjänster med mera. Till alla tjänster som Marknad.fi erbjuder tillämpas dessa allmänna avtalsvillkor. 

1. TJÄNSTER

Omfattningen, innehållet och priset av den tjänst som Marknad.fi utför överenskoms om skriftligen mellan kunden och Marknad.fi innan tjänsten påbörjas (t.ex. genom ett tjänsteavtal eller per e-post).

Kunden skall delge Marknad.fi all sådan information som kan inverka på genomförandet av tjänsten på begäran av Marknad.fi. 

Marknad.fi ansvarar för att tjänsten levereras med yrkesskicklighet samt med efterföljande av den enskilt överenskomna tidtabellen och andra eventuella särskilda villkor. 

Marknad.fi använder sig endast av personal som äger lämplig kompetens och erfarenhet för utförandet av tjänsten.

2. PRISER 

Tjänstens pris baserar sig på Marknad.fi:s prislista samt överenskommelsen mellan kunden och Marknad.fi. 

Marknad.fi förbehåller en rätt att uppdatera överenskomna priser genom att meddela om detta 30 dagar innan uppdateringen träder i kraft. 

Då Marknad.fi på kundens begäran utför tjänster som inte ingår i den ursprungliga överenskommelsen bestäms priset enligt ikraftvarande prislista. 

Marknad.fi:s uppskattning av det slutliga priset vid överenskommelse om en tjänst vars slutliga pris inte är fastslaget begränsar inte Marknad.fi:s rätt att erhålla arvode för sådan arbetsmängd som överstiger uppskattningen. Marknad.fi skall dock vid mån av möjlighet meddela kunden i förväg ifall prisuppskattningen överskrids väsentligt.

3. FAKTURERING

Om inte annat avtalats, faktureras tjänster som utförts under en viss kalendermånad efter att ifrågavarande kalendermånad löpt ut (månadsfakturering). 

Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Marknad.fi tillägger i fakturan mervärdesskatt enligt i kraft varande skattelagstiftning.

Marknad.fi är berättigad att avbryta en tjänst ifall betalning av en faktura dröjer över 14 dagar beräknat från förfallodagen. Hävning av tjänsten inverkar inte på Marknad.fi:s rätt att erhålla avtalat pris för tjänsten. 

Marknad.fi är från förfallodagen berättigad till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4. KOSTNADER

Marknad.fi:s priser innehåller inte kostnader som är direkt bundna till genomförandet av uppdraget, så som t.ex. frakt- och postavgifter, kopieringskostnader eller andra dylika kostnader. Marknad.fi meddelar alltid kunden om större än ringa kostnader på förhand. Kostnader som är bundna till tjänsten faktureras månadsvis, om inte annat överenskommits.   

5. SEKRETESS 

I sin verksamhet följer Marknad.fi en ovillkorlig sekretess- och tystnadsplikt som gäller all information som erhållits av kunden och annan information som är bunden till tjänsten, t.ex. material, korrespondens, personuppgifter, affärshemligheter och annan information som berör kunden och kundens affärsverksamhet eller dess kunder. Marknad.fi binder sig också till att inte använda ovannämnda information till annat syfte än genomförandet av uppdraget.

6. SKADESTÅND

Kunden är berättigad till skadestånd till följd av skada som uppstått på grund av Marknad.fi:s avtalsbrott, ifall skadan beror på Marknad.fi:s oaktsamhet eller om skadan förorsakats avsiktligen. Marknad.fi:s ansvar för indirekta skador är begränsad till priset av den tjänst i samband med vilken skadan uppstått. 

7. FORCE MAJEURE

Marknad.fi och kunden befrias från ansvar till den del fullgörandet av parternas förpliktelser hindrats av ett oöverkomligt hinder som de inte kunnat påverka eller förutse. Marknad.fi och kunden skall dock fullgöra sina förpliktelser omedelbart då det oöverstigliga hindret har avlägsnats eller upphört. 

8. GILTIGHET 

Dessa avtalsvillkor är bindande för Marknad.fi och kunden tills båda parterna har fullgjort sina förpliktelser under avtalsförhållandet, med undantag för de bestämmelser som ingår i punkterna 5, 6 och 10, som fortsätter att vara i kraft trots att avtalsförhållandet mellan parterna i övrigt upphört. 

Kunden är berättigad att avsluta en tjänst med 30 dagars varsel. Om uppsägningen berör en tjänst som har ett månadspris avslutas tjänsten i slutet av följande kalendermånad. 

Ifall kunden återkallar en tjänst som denne beställt eller ett godkännande av en offert innan Marknad.fi har fullgjort tjänsten, är Marknad.fi berättigad till det överenskomna arvodet för den del uppdraget har genomförts innan Marknad.fi fick kännedom om återkallelsen, samt till ersättning för de kostnader som är bundna till tjänstens genomförande. Ifall tjänsten har ett fast pris faktureras det genomförda arbetet i förhållande till den uppskattade totala arbetsmängden.   

Båda parter är berättigade till att häva avtalsförhållandet omgående ifall den andra parten väsentligen bryter mot sina avtalsenliga förpliktelser och den andra parten inte inom skälig tid från att ha mottagit en skriftlig anmärkning om förseelsen avhjälpt sin förseelse. Besked om hävning av avtalet skall göras skriftligen.

9. ANDRA VILLKOR

Detta avtal får inte överföras till tredje part utan den andre partens skriftliga tillstånd.

Den design och andra material som Marknad.fi förbereder för kunden under uppdraget är avsedda endast för kundens bruk. Om det inte ur omständigheterna följer att ovannämnda dokument skall publiceras eller delas med en tredje part, skall kunden inte ha en rätt att publicera, dela eller på annat vis göra ovannämnda dokument tillgängliga för utomstående.  

Parterna förbinder sig att avstå från att rekrytera och anställa den andras arbetstagare utan den andra partens skriftliga tillstånd under avtalets giltighetstid samt tills ett år förflutit från den dag då tjänsten genomfördes.

10. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Eventuella meningsskiljaktigheter som följer ur avtalsförhållandet mellan Marknad.fi och kunden skall lösas genom förhandling. Ifall en lösning inte kan nås genom förhandling skall tvisten slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande i Åbo. Skiljeförfarandets språk skall vara svenska. 

På avtalsförhållandet mellan Marknad.fi och kunden tillämpas Finlands lag.

Pin It on Pinterest