Dataskyddspolicy

Vi på Marknad.fi värnar om din personliga integritet. 

Denna dataskyddspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte de behandlas. Den beskriver också de rättigheter som de registrerade har gentemot oss och hur de kan använda sina rättigheter. 

Vid frågor gällande dataskydd kan man kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som finns nedan. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är vilken information som helst som avser en fysisk person med hjälp av vilken denna fysiska person kan identifieras, som ett namn, en adress eller en eller flera andra faktorer som är specifika för ifrågavarande fysisk person. 

För vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att utföra den tjänst som överenskommits om i våra kundavtal samt för att hålla kundkontakt. 

Vi använder inte personuppgifter för andra syften än de som angetts ovan utan separat och explicit samtycke, som kan återkallas när som helst genom att meddela oss om detta.  

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för de syften som angetts ovan. Dessa innefattar i regel:

  1. Namn
  2. Adress
  3. Telefonnummer
  4. E-postadress

Utöver de ovannämnda uppgifterna behandlar vi den beskrivning som en användare av vår tjänst skrivit om sig själv, om användaren gjort upp en sådan beskrivning, förfrågningar, offerter och beställningar som en användare gjort, feedback som användaren fått eller givit samt statistik om till exempel inloggningsantal. 

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi har vidtagit och upprätthåller både organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa dataskydd. 

Alla enheter och servrar som behandlar personuppgifter är skyddade av lösenord, brandmurar och virusprogram. 

Personuppgifter som behandlas fysiskt behandlas och lagras i övervakade utrymmen till vilka tillträde är begränsat för utomstående. 

Samtidigt är den personal som har tillgång till personuppgifter inskränkt och de anställda som har tillträde till personuppgifter har undertecknat sekretessavtal. Personalens kunnande inom dataskydd upprätthålls genom skolning.   

Samtidigt behandlar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för de syften som angetts ovan speciellt med tanke på bredden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för personuppgifternas lagring och deras tillgänglighet.

Om en dataskyddsincident skulle ske har vi färdighet att enligt dataskyddslagstiftningen vid behov anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten samt till den fysiska person vars personuppgifter incidenten berör.   

Till vem kan vi överföra personuppgifter? 

Huvudsakligen delar vi inte dina personuppgifter med tredje parter. Vi kan dock överlåta personuppgifter till personuppgiftsbiträden, så som molntjänsteleverantörer, som har en skyldighet att strikt följa våra instruktioner gällande säkerhet, lagring, radering och annan behandling av personuppgifterna. 

Vid all överföring vidtas nödvändiga och skäliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. 

Vi kan också hamna lämna nödvändiga personuppgifter till polisen och andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lagen. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst i Finland, men i vissa fall kan personuppgifter lagras på servrar som befinner sig annanstans i EU eller inom EES. 

Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot vår kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

När vi sparar personuppgifter för andra syften än våra avtalsenliga åtaganden, såsom t.ex. för våra egna bokföringsändamål, sparar vi informationen endast så länge som det relevanta lagstadgade syftet förespråkar. 

Vad är dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering?

Du kan begära en kopia på dina personuppgifter av oss för att verifiera den information vi har sparat om dig. 

Du har också rätt att korrigera inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter samt rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter efter att de inte längre är nödvändiga för det syfte de ursprungligen samlades. 

Du har vidare rätt att kräva begränsning av användningen av dina personuppgifter för den tid du behöver för att granska att personuppgifterna är korrekta eller om du anser att behandlingen av dem inte varit laglig eller personuppgifterna behövs för att göra rättsliga anspråk. 

Vad avses med rätt till dataportabilitet?

Med dataportabilitet avses din rätt att få en kopia på de personuppgifter vi sparat om dig och överföra dem till en tredje part.  

Använder vi cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som sparas på besökarens enhet då denne besöker vår hemsida. Vi kan använda cookies för att samla in information om hur besökare använder vår hemsida. Denna information hjälper oss att förbättra besökarnas användarupplevelse på hemsidan. Med hjälp av cookies strävar vi således till att finna övergripande interaktionsmönster snarare än information om enskilda användares beteende. Din webbläsare möjliggör oftast olika inställningar för användningen av cookies samt att blockera dem helt.

Vad är våra kontaktuppgifter? 

Personuppgiftsansvarig:

Paketboden Ab
Arkadiavägen 5 
25700 Kimito 
FO-nummer: 3093459-2
Tel.: 024 809 1242
E-post: [email protected]  

Dataskyddsombud:

Mohanjith Sudirikku Hannadige
Tel.: 040 760 2877
E-post: [email protected]  

Vem övervakar behandlingen av dina personuppgifter?

Dataombudsmannens byrå

Kontakt: http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html 


Publicerad: 2020-05-13

Pin It on Pinterest